شرکتهای ایرانی

چندوقت یکبار بایدسرویس آسانسور را انجام داد؟

سرویس آسانسور یک فرایند منظم و دورهای است که به منظور حفظ و نگهداری ؛درستی عملکرد آسانسورها انجام میشود. سرویس آسانسور شامل بررسی، تعمیر و نگهداری قطعات و سیستمهای مختلف آسانسور میباشد.

سرویس نگهداری آسانسور به منظور اطمینان از ایمنی کارکرد و عملکرد صحیح آسانسورها بسیار اهمیت دارد. این فرایند شامل بررسی و تست کامل قطعات مکانیکی و الکتریکی آسانسور، اعتبارسنجی سیستم کنترل، بررسی لولهها و روانکارهای هیدرولیکی، اصلاح هر گونه خرابی و نقص عملکرد و تعویض قطعات مورد نیاز است.

زمان مورد نیاز برای انجام سرویس آسانسور به عوامل مختلفی مانند نوع و سن آسانسور، فرکانس استفاده و شرایط عملیاتی آن بستگی دارد. به طور کلی، سرویس آسانسور باید حداقل یکبار در سال انجام شود. همچنین، قوانین و مقررات محلی و توصیههای تولید کننده نیز ممکن است زمانبندی مشخصی برای انجام سرویس را تعیین کنند.

انجام سرویس منظم آسانسورها از مزایایی همچون افزایش عمر مفید آسانسور، کاهش خرابیها و نقصها، بهبود ایمنی و کارایی، صرفهجویی در هزینههای تعمیر و نگهداری و ارائه خدمات بهتر به ساکنین و کاربران ساختمان برخوردار میشود.

بنابراین، سرویس آسانسور به عنوان یک فرایند ضروری و حیاتی برای حفظ و نگهداری درست عملکرد آسانسورها، باید به صورت منظم و با رعایت زمانبندی تعیین شده انجام شود.

فاصله زمانی مناسب بین سرویس و نگهداری آسانسورها

فاصله زمانی مناسب بین سرویس و نگهداری آسانسورها یکی از عوامل حیاتی است که برای بهرهبرداران و کاربران آسانسورها بسیار مهم است. سرویس و نگهداری منظم آسانسورها علاوه بر افزایش عمر مفید و بهرهوری آنها، نیز از نظر ایمنی و سلامت کاربران اهمیت دارد. بهترین فاصله زمان یهر ۳۰ روز تا ۴۵ روز یکبار برای آسانسورهای با تردد معمولی می باشد اما نکته قابل توجه اینکه ترددهای بالا نیازمند سرویس دهیدوره ای کوتاه مدت و هفتگی را در بر خواهد داشت.

در اینجا به برخی از جنبههای مهم در فاصله زمانی مناسب بین سرویس و نگهداری آسانسورها اشاره خواهیم کرد.

  1. رعایت دستورالعمل تولیدکننده: هر آسانسور دارای راهنمایی از سوی تولیدکننده خود میباشد که شامل روشها و فواصل زمانی مورد نیاز برای سرویس و نگهداری آن است. رعایت این دستورالعملها در تعیین فاصله زمانی مناسب بسیار حائز اهمیت است.
  2. فرکانس استفاده: فاصله زمانی بین سرویس و نگهداری آسانسورها باید با توجه به فرکانس استفاده از آسانسور تعیین شود. در محلهای با ترافیک بالا که آسانسور به طور مداوم مورد استفاده قرار میگیرد، فاصله زمانی بین سرویس و نگهداری باید کوتاهتر باشد.
  3. عمر مفید قطعات: هنگام برنامهریزی فاصله زمانی بین سرویس و نگهداری آسانسورها، عمر مفید قطعات مهم آسانسورها را در نظر بگیرید. برخی از قطعات نیاز به تعویض دورهای دارند و باید در زمان مناسب تعویض شوند. برنامهریزی منظم و مناسب برای تعویض قطعات ضروری است.
قیمت سرویس نگهداری آسانسور
قیمت سرویس نگهداری آسانسور

بهترین زمان برای سرویس آسانسور: حفظ ایمنی و بهبود کارایی

سرویس دورهای آسانسورها، یکی از عوامل اساسی در حفظ عملکرد صحیح و ایمنی این وسیله نقلیه مهم است. همانطور که میدانید، آسانسورها به طور مداوم در حال استفاده و خدمت رسانی به افراد هستند و به دلیل تحرک مداوم، نیاز به نگهداری و سرویس منظم دارند. اینجاست که پرسش مهمی پیش میآید: بهترین زمان برای سرویس آسانسور چه زمانی است؟.

  • فرصتهای خالی: یکی از بهترین زمانها برای سرویس آسانسور، زمانی است که تعداد کاربران حداقل است و فرصتهای خالی بیشتری در روزها یا هفتهها وجود دارد. به عنوان مثال، شبانهروزها و آخر هفتهها وقتی که ترافیک استفاده از آسانسور کمتر است، میتواند زمان مناسبی برای سرویس و نگهداری باشد.
  • زمانهای پیک: در برابر زمانهای پیک استفاده از آسانسور، سرویس آن در این زمانها بهتر است جلوگیری شود. در ساعتهای اوج، مانند صبح ها و عصرها که تعداد استفاده کنندگان آسانسور بیشتر است، بهتر است از سرویس اجباری خودداری شده و آن را به زمانهای کمتر استفادهشده موکول کنیم.
  • پس از عملیات تعمیرات: پس از عملیات تعمیرات بزرگ یا تغییرات اساسی در آسانسور، لازم است آن را سرویس کرده و تست کنیم. این زمان مخصوصاً بعد از تعمیرات بزرگ و بهبودات عمده، به عنوان یک مرحله ضروری برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمنی آسانسور در نظر گرفته میشود.
  • برنامهریزی دورهای: به جای سرویس آسانسورها به شکل تصادفی و بدون برنامه ریزی، بهتر است برنامهریزی دورهای پیش بینی شده را اجرا کنیم.

چرا باید زمان سرویس آسانسور را رعایت کنیم؟

 

زمان سرویس آسانسور را رعایت کردن یک نیاز ضروری است که اهمیت آن در افزایش امنیت و عملکرد صحیح آسانسورها نهفته است

۱٫ امنیت: رعایت زمان سرویس آسانسور ضروری است تا از کارکرد صحیح و ایمن آسانسور اطمینان حاصل شود. در طول زمان، قطعات آسانسور میتوانند خراب شده یا فرسودگی نمایند که این مسئله میتواند منجر به وقوع حوادث جدی مانند سقوط آسانسور یا درگیری افراد در داخل آن شود. با رعایت زمان سرویس، تعمیرات و نگهداری منظم انجام میشود و احتمال وقوع اینگونه حوادث را به حداقل میرساند.

۲٫ عملکرد بهتر: سرویس منظم آسانسور باعث بهبود کارایی و عملکرد آن میشود. در صورتی که زمان سرویس نادرست یا ناکافی باشد، احتمال خرابی و نقصان در عملکرد آسانسور افزایش مییابد. تعویض قطعات فرسوده، رفع نقصانات و تنظیم صحیح سامانه ها و لوازم جانبی ضروری است تا عمر مفید آسانسور افزایش یابد و عملکرد آن بهینه شود.

۳٫ افزایش عمر مفید: رعایت زمان سرویس آسانسور میتواند عمر مفید دستگاه را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با انجام مناسب سرویس و نگهداری، خرابی و فرسودگی قطعات آسانسور کاهش مییابد و عمر کاری طولانی تری برای آسانسور به ارمغان میآورد. این موضوع در نتیجه، هزینههای تعمیرات و نگهداری را کاهش داده و به صرفهجویی در هزینههای سربار برای صاحبان آسانسور منجر میشود.

به طور خلاصه، رعایت زمان سرویس آسانسور اهمیت بسیاری دارد. این اقدام ایمنی و عملکرد بهتر آسانسور را تضمین میکند و عمر مفید آن را افزایش میدهد.

آسانسور
آسانسور

تاثیر عدم رعایت زمان سرویس آسانسور بر رفاه حال ساکنین

 

عدم رعایت زمان سرویس آسانسور، به عنوان یکی از مشکلات رایج در ساختمانها و مجتمعهای مسکونی، تأثیر قابل توجهی بر رفاه حال ساکنین دارد. زمانی که سرویس آسانسور به درستی انجام نشود، به طور مستقیم روی راحتی و امنیت ساکنین تأثیر میگذارد و باعث ایجاد خطرات جدی میشود.

فرض کنید در یک مجتمع مسکونی بزرگ، سه آسانسور برای خدمترسانی به ساکنین وجود دارد. این آسانسورها هر شش ماه یکبار باید مورد بازبینی و سرویس قرار بگیرند. اما مدیریت مجتمع به دلایلی، از جمله عدم توجه به اهمیت رعایت زمان، سرویس آسانسورها را با تأخیر انجام میدهد یا در برخی موارد اصلاً اقدام به سرویس نمیکند.

این عدم رعایت زمان سرویس آسانسور، منجر به مشکلات و عواقب جدی میشود. در ابتدا، عدم سرویس منظم باعث کاهش کارایی و عملکرد آسانسورها میشود. صداهای غیرطبیعی، لرزش و تاخیر در حرکت آسانسورها، نشان از پوچی سرویس و عدم توانایی در ارائه خدمات بهینه دارد. به علاوه، این وضعیت قابلیت بروز خطرات احتمالی را افزایش میدهد.

بررسی و تست عملکرد آسانسور توسط شرکت آتیس لیفت

سرویس و نگهداری آسانسور یکی از موارد مهم در حفظ عملکرد صحیح و ایمنی آسانسورها است. بهطور منظم و با دقت، سرویس و نگهداری آسانسورها را بررسی کنید تا هرگونه خرابی یا نقص در عملکرد آنها بهموقع شناسایی و رفع شود. این اقدامات باعث افزایش عمر مفید آسانسورها، کاهش خطرات ناشی از عدم عملکرد صحیح و افزایش راحتی و امنیت مسافران میشود. جهت تماس با کارشناسان آتیس لیفت با شماره زیر در ارتباط باشید. ۰۹۱۲۹۲۰۰۲۵۸

 

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی صنعت، کارِ گردآوری و ترجمه مقالات و همچنین تولید و انتشار اخبار مدیریتی را انجام می دهد. این فعالیت علاوه بر فعالیت گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت می باشد که همگی زیر نظر سید حمیدرضا عظیمی است. همواره می توانید از طریق شماره تلفن 02122968244 با تحریریه Myindustry در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا