مدیریت پروژه

واژه‌نامه مدیریت پروژه

جدولی که در ادامه مطلب آمده است، لیستی از واژگان کلیدی در مدیریت پروژه به همراه معادل انگلیسی آنها می باشد که از کتاب PMBOK برگرفته شده است.

جدول واژه‌نامه مدیریت پروژه

اصطلاح معنی
Risk thresholds آستانه های ریسک
Civil unrest آشوب های مدنی
Initiation آغاز
Initiating آغازین
Lessons Learned آموخته ها
Hard Tool ابزار سخت
Soft Tool ابزار نرم
Retention ابقا
Effects اثرها
Avoidance / Prevention اجتناب
Authority اختیار
Discretionary اختیاری
Escalation notices اخطارهای شدت یافته
Personnel Administration اداره ی کارکنان
Presentation ارائه
Communication ارتباطات
Preference ارجحیت
Planned Value (PV) ارزش برنامه ریزی شده
Earned Value (EV) ارزش کسب شده
Appraisal ارزش یابی
Performance appraisal ارزشیابی عملکرد
Mentoring ارشاد
Pro-forma standard استاندارد مقدماتی
Base Documents اسناد پایه
Incentive تشویقی
Modified اصلاح شده
Historical Information اطلاعات گذشته
Quotation اعلام بها
Contingency اقتضا
Corrective Action اقدام اصلاحی
Preventive Action اقدام پیشگیرانه
Risk-related action اقدام مرتبط با ریسک
Requirements الزامات
Mandatory الزامی
Template الگو
Benchmarking الگوبرداری
Work Breakdown Structure Templates الگوهای ساختار شکست کار
Project’s team options انتخاب های تیم پروژه
Alternative options انتخاب های جایگزین
Project’s organizational options انتخاب های سازمانی پروژه
Deviation انحراف
Standard deviation انحراف استاندارد
Measurement اندازه گیری
Progress Measurement اندازه گیری پیشرفت
Performance Measurement اندازه گیری عملکرد
حرف ب
Revisite بازبینی
Cost-reimbursable بازپرداخت هزینه
Inspection بازرسی
Performance Review بازنگری عملکرد
Project Archive بایگانی پروژه
Pesimestic بدبینانه
Duration Estimating برآورد مدت زمان
Estimate at Completion (EAC) برآورد اتمام
Budget Estimate برآورد بودجه
Parametric Estimate برآورد پارامتریک
Bottom-up Estimating برآورد پایین به بالا
Estimate to Complete (ETC) برآورد تکمیل
Order of Magnitude برآورد درجه ی بزرگی
Three-point estimate برآورد سه نقطه ای
Definitive Estimate برآورد قطعی
Control Estimate برآورد کنترلی
Analogous Estimating برآورد مشابه
Conceptual Estimate برآورد مفهومی
Preliminary Estimate برآورد مقدماتی
Cost Estimate برآورد هزینه
Communicator برقرارکننده ی ارتباطات
Communication Planning برنامه ریزی ارتباطات
Additional Planning برنامه ریزی بیشتر
Additional risk response planning برنامه ریزی بیشتر واکنش به ریسک
Organizational Planning برنامه ریزی سازمانی
Replanning برنامه ریزی مجدد
Resourse Planning برنامه ریزی منابع
Risk response planning برنامه ریزی واکنش به ریسک
Risk lesson learned program برنامه ی آموخته ی ریسک
Fallback plan برنامه ی اضطراری
Contingency Plan برنامه ی اقتضایی
Strategic Plan برنامه ی راهبردی
Control Account Plan برنامه ی کنترل حساب
Integrated Management Control Plan برنامه ی کنترل یکپارچه ی مدیریت
Staffing management plan برنامه ی مدیریت تأمین نیروی انسانی
Work Package بسته ی کاری
Cost Budgeting بودجه بندی هزینه
Budget at Completion (BAC) بودجه ی اتمام
Time-phased Project Budget بودجه ی پروژه مرحله بندی زمانی شده
Performance improvement بهبود عملکرد
Continuous Improvement بهبود مستمر
Update به روزآوری
Staff utilization به کارگیری نیروی انسانی
Scope Statement بیانیه ی محدوده
Interactivity بین فعالیتی
Statement of Objectives بیانیه اهداف
حرف پ
Commercial databases پایگاه های داده ی تجاری
Acceptance پذیرش
Formal Acceptance پذیرش رسمی
Active Acceptance پذیرش فعال
Passive acceptance پذیرش منفعل
Project file پرونده پروژه
Consequence پیامد
Periodic Forecast پیش بینی دوره ای
Offer پیشنهاد
Bid پیشنهاد بها
Competitive Proposal پیشنهاد رقابتی
Lump-Sum Contract پیمان قیمت مجموع
Contract پیمان
حرف ت
Imposed Date تاریخ تحمیلی
End Date تاریخ خاتمه
Target Date تاریخ هدف
Lag تأخر
Supplier تأمین کننده
Organizational theory تئوری سازمانی
Client approval تأیید کارفرما
Scope Verification تأیید محدوده
Revised تجدیدنظر شده
Decomposition تجزیه
Analysis تحلیل
Probabilistic analysis تحلیل احتمالی
Earned value analysis تحلیل ارزش کسب شده
Sensitivity analysis تحلیل حساسیت
Decision tree analysis تحلیل درخت تصمیم
Stakeholder analysis تحلیل ذی نفع
Trend Analysis تحلیل روند
Mathematical Analysis تحلیل ریاضی
Benefit/Cost Analysis تحلیل سود/ هزینه
Quantitative risk analysis تحلیل کمی ریسک
Qualitative risk analysis تحلیل کیفی ریسک
Product Analysis تحلیل محصول
Variance Analysis تحلیل مغایرت
Assumption analysis تحلیل مفروضات
Make-or-buy analysis تحلیل ساخت یا خرید
Reallocation تخصیص مجدد
Revers Resource Allocation تخصیص منبع معکوس
Release ترخیص
Leveling تسطیح
Authorizing تصویب
Quality Assurance تضمین کیفیت
Mitigation تعدیل
Activity Definition تعریف فعالیت
Scope Definition تعریف محدوده
Activity Sequencing تعیین توالی فعالیت
Value Adding Change تغییر ارزش افزا
Scope Change تغییر محدوده
Supporting Detail تفصیل پشتیبان
Progressive Elaboration تفصیل فزاینده
Detailed تفصیلی
Lateral Thinking تفکر جانبی
Delegating تفویض اختیار
Lead تقدم
Calendar تقویم
Completion تکمیل
Program Evaluation and Review تکنیک بازنگری و ارزیابی برنامه
Technique
Graphical Evaluation and Review تکنیک بازنگری و ارزیابی گرافیکی
Technique
Diagramming techniques تکنیک های ترسیمی
Project Plan Development تکوین برنامه ی پروژه
Schedule Development تکوین زمان بندی
Timing تناوب زمانی
Contractual agreements توافقات پیمانی
Collective bargaining agreements توافق های مذاکره جمعی
Project Justification توجیه پروژه
Information Distribution توزیع اطلاعات
Cumulative likelihood distribution توزیع شانس وقوع تجمعی
Triangular distribution توزیع مثلثی
Log-normal distribution ( توزیع نرمال لگاریتمی (لوگ نرمال
Team development توسعه ی تیم
Sponsoring project team تیم سرمایه گذار پروژه
Risk management team تیم مدیریت ریسک
Team building تیم سازی
حرف ث
Risk register ثبت ریسک
ج
Recruitment جذب نیرو
Staff Acquisition جذب نیروی انسانی
Cash Flow جریان نقدی
Flowcharting جریان نمایی
Kick off meeting جلسه آغازین
Bidder Conference جلسه پیشنهاددهندگان
Status Review Meeting جلسه ی بازنگری وضعیت
Information-gathering جمع آوری اطلاعات
Correct biases جهت گیری های درست
حرف چ
Multidisciplinary چندتخصصی
حرف ح
Risk ranges حدود ریسک
Information Retrieval حصول اطلاعات
Feedback Loop حلقه ی بازخور
Knowledg Area حوزه ی دانش
حرف خ
Administrative Closure خاتمه ی اجرا
Project Closure خاتمه ی پروژه
Service خدمت
Buyer خریدار
Feature خصوصیت
Policy خط مشی
Organizational Policy خط مشی سازمانی
Quality Policy خط مشی کیفیت
Summery خلاصه
Automatic خودکار
Optimistic خوش بینانه
حرف د
High-quality data داده های با کیفیت بالا
Under Contract در قالب پیمان
Grade درجه
Solicitation درخواست
Request for Quotation درخواست اعلام بها
Change request درخواست تغییر
Request for Proposal درخواست طرح پیشنهادی
Percent Complete (PC) درصد تکمیل
Individual contributor دست اندرکار حقیقی
Deliverable دستاورد
Deliverable Oriented دستاوردگرا
Statement of Work دستور کار
Manual دستی
Invitation for Bid دعوت به مناقصه
Project team directory دفتر رهنمای تیم پروژه
Work Period دوره ی کاری
Discipline دیسیپلین
حرف ذ
Stakeholder ذینفع
حرف ر
Resolution راه حل ها
Course of action راه کار
Expert Judgment رأی صاحب نظر
Data precision ranking رده بندی دقت داده ها
Overall risk ranking رده بندی کلی ریسک
Formal رسمی
Formalizing رسمیت بخشی
Personal and organizational relations روابط شخصی و سازمانی
Reporting relationships روابط گزارش دهی
Dual reporting relationships روابط گزارش دهی دوطرفه
Tolerance رواداری
Recruitment practices روال جذب نیرو
Human resource practices روال کار منابع انسانی
Benefit Measurement Method روش اندازه گیری سود
Constrained Optimization Method روش بهینه سازی محدود
Arrow Diagramming Method روش ترسیم برداری
Precedence Diagramming Method روش ترسیم پیش نیازی
Conditional Diagramming Method روش ترسیم شرطی
Resource-Base Method روش مبنی بر منبع
Critical Path Method روش مسیر بحرانی
Trend روند
Event رویداد
Risk event رویداد دارای ریسک
Adverse risk event رویداد دارای ریسک نامطلوب
Key Event رویداد کلیدی
Comparative Approaches رویکردهای تطبیقی
Procedure رویه
Leadership رهبری
Guideline رهنمون
High-impact risk ریسک با تأثیر بالا
Schedule Risk ریسک زمان بندی
Organizational risk ریسک سازمانی
Country risk ریسک کشور
Residual risk ریسک باقی مانده
Force majeure risk ریسک مربوط به قوه ی قهری
Known risk ریسک معلوم
حرف ز
Reserve Time زمان اندوخته
Elapsed Time زمان سپری شده
Time and Material زمان و مواد
Schedule زمان بندی
Alternative Schedule زمان بندی جایگزین
Critical Chain زنجیره ی بحرانی
Sub deliverable زیردستاورد
حرف س
Organizational Breakdown Structure ساختار شکست سازمانی
Work Breakdown Structure ساختار شکست کار
Coding Structure ساختار کدگذاری
Matrix organizational structure ساختار سازمانی ماتریسی
Performing Organization سازمان اجرایی
Fast Tracking سریع گزینی
Schedule Level سطح زمان بندی
Authority level سطح اختیار
Scenario سناریو
Assessment سنجش
Approved Document سند تأیید شده
Project Records سوابق پروژه
Project Management Information System سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
Reward an recognition system سیستم پاداش و تشویق
Tracking System سیستم پیگیری
Work Authorization System سیستم تصویب کار
Chang Control System سیستم کنترل تغییرات
Schedule Change Control System سیستم کنترل تغییرات زمان بندی
Screening System سیستم غربالگری
Weighting System سیستم وزن دهی
حرف ش
Schedule Performance Index (SPI) شاخص عملکرد زمان بندی
Cost Performance Index (CPI) شاخص عملکرد هزینه
Likelihood شانس وقوع
Near Critical شبه بحرانی
Simulation شبیه سازی
Contract Provisions شرایط پیمان
Recourse Pool Description شرح خزانه منبع
Staffing pool description شرح خزانه ی تأمین نیروی انسانی
Job description شرح شغل
Position description شرح وضعیت
Partner شریک
Risk identification شناسایی ریسک
Alternative Identification شناسایی گزینه ها
Poor project management practices شیوه های ضعیف مدیریت ریسک
حرف ص
Expert صاحب نظر
Bill of Material صورت مواد
حرف ض
Risk score ضریب ریسک
Scoring and interpretation ضریب دهی و تفسیر
حرف ط
Design of Experiments طراحی آزمایشات
Proposal طرح پیشنهادی
Brainstorming طوفان ذهنی
حرف ع
Critical Success Factor عامل حیاتی موفقیت
Slippage عقب افتادگی
Personal interests علایق شخصی
Random Causes علل تصادفی
Special Causes علل خاص
Element عنصر
حرف ف
Process فرایند
Buffer فرجه
Seller فروشنده
Vendor فروشنده، دست فروش
Crashing فشردگی
Compression فشرده سازی
Subcritical Activity فعالیت زیربحرانی
Administrative activity فعالیت اداری
Communication Technology فن آوری ارتباطات
Contingency allowance فوق العاده ی اقتضایی
Activity List فهرست فعالیت
Checklist فهرست وارسی
Listing فهرست بندی
Action-Item list فهرست اقلام نیازمند اقدام
حرف ق
Reporting formats قالب های گزارش دهی
Itemize قلم به قلم ذکر کردن
Constraint قید
Fixed-price قیمت مقطوع
حرف ک
Paper Work کار دفتری
Function کارکرد
Full-time Employees کارکنان تمام وقت
Issues logs کتابچه های منتشره
Accounting Code کد حسابداری
Code of Accounts کد حساب ها
Business کسب و کار
Detection کشف
Schedule Control کنترل زمان بندی
Quality Control کنترل کیفیت
Financial Control کنترل مالی
Risk monitoring and control کنترل و نظارت ریسک
Cost Control کنترل هزینه
حرف گ
Collection گردآوری
Employee groups گروه های کارگری
Performance Report گزارش عملکرد
Project Report گزارش پروژه
Time Reporting گزارش دهی زمانی
Performance Reporting گزارش دهی عملکرد
حرف م
Probability/impact risk rating ماتریس رتبه بندی احتمال / تأثیر
matrix ریسک
Tight Matrix ماتریس فشرده
Responsibility assignment matrix ماتریس واگذاری مسؤولیت
Risk owner مالک ریسک
Component مؤلفه
Baseline مبنا
Adjusted Baseline مبنای تنظیم شده
Scope Baseline مبنای محدوده
Cost baseline مبنای هزینه
Methodology متدولوژی
Metric متریک
Most likely محتمل ترین
Scope محدوده
Project Scope محدوده ی پروژه
Product Scope محدوده ی محصول
Limitation محدودیت
Product محصول
Economic Model مدل اقتصادی
Scoring Model مدل امتیازبندی
Decision Model مدل تصمیم
Parametric Modeling مدل سازی پارامتریک
Communication Management مدیریت ارتباطات
Project Communication Management مدیریت ارتباطات پروژه
Earned Value Management (EVM) مدیریت ارزش کسب شده
Configuration Management مدیریت پیکربندی
Scope Management مدیریت محدوده
Project Human resource management مدیریت منابع انسانی پروژه
Project Cost Management مدیریت هزینه ی پروژه
Project Integration Management مدیریت یکپارچگی پروژه
Project Procurement Management مدیریت تدارکات پروژه
Project Quality Management مدیریت کیفیت پروژه
Total Quality Management مدیریت کیفیت فراگیر
Negotiation مذاکره
Surveillance مراقبت
Coaching مربیگری
Phase مرحله
Performance Measurement Documentation مستندات اندازه گیری عملکرد
Product Documentation مستندات محصول
Customer مشتری
Specifications مشخصات فنی
Interview مصاحبه
Evaluation Criteria معیار ارزیابی
Variance مغایرت
Schedule Variance (SV) مغایرت زمان بندی
Cost Variance (CV) مغایرت هزینه
Assumptions مفروضات
Health and safety regulation مقررات بهداشت و ایمنی
Ordinal scale مقیاس ترتیبی
General scale مقیاس عام
Cardinal scale مقیاس عدد اصلی
Numerical scale مقیاس عددی
Ratio scale مقیاس نسبت
Mechanism of causation مکانیزم علّیت
Tangible ملموس
Project risk response audits ممیزی های واکنش به ریسک پروژه
Audit ممیزی
Resource Requirements منابع موردنیاز
Charter منشور
Project Charter منشور پروژه
Skill مهارت
Key general management skills مهارت های کلیدی مدیریت عمومی
Value Engineering (VE) مهندسی ارزش
حرف ن
No probability نامحتمل
Work Results نتایج کار
Resource rate نرخ منابع
Trigger نشانگر
Symptom نشانه
Schedule Monitoring نظارت بر زمان بندی
Risk exposure نمایش ریسک
Fishbone diagram نمودار استخوان ماهی
System or process flow chart نمودار جریان فرایند یا سیستم
Chart of accounts نمودار حساب ها
Coues-and-effect diagram نمودار علت و معلول
Influence diagrams نمودارهای تأثیر
Attribute Sampling نمونه گیری توصیفی
Variable Sampling نمونه گیری متغیرها
Training needs نیازهای آموزشی
In-house staff نیروی انسانی درون سازمانی
Competent Staff نیروی انسانی ماهر(شایسته)
حرف و
Dependency وابستگی
Milestone واقعه ی اصلی
Planned Response واکنش برنامه ریزی شده
Assignment واگذاری  انتصاب  تخصیص
Role and responsibility assignment واگذاری نقش و مسؤولیت
Interpersonal interfaces وجوه اشتراک بین فردی
Organizational interfaces وجوه اشتراک سازمانی
Condition وضعیت
Occurrence وقوع
Attribute ویژگی
حرف ه
Direction هدایت
Sunk Cost هزینه ی اولیه
Budgeted Cost of Work Performed هزینه ی بودجه شده ی کار انجام شده
(BCWP)
Budgeted Cost of Work Scheduled هزینه ی بودجه شده ی کار
(BCWS) زمان بندی شده
Actual Cost هزینه ی واقعی
Actual Cost of Work Performed (ACWP) هزینه ی واقعی کار انجام شده
Life-Cycle Costing هزینه یابی چرخه ی حیات
Cost of Quality هزینه ی کیفیت
Jeopardy warnings هشدارهای خطر
Overlap هم پوشانی
Collocation هم مکانی
Technical Review Board هیأت بازنگری فنی
Engineering Review Board هیأت بازنگری مهندسی
Technical Assessment Board هیأت سنجش فنی
Configuration Control Board هیأت کنترل پیکربندی
Resource Histogram هیستوگرام منبع
حرف ی
Integrative یکپارچه کننده

برگرفته از کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه  (PMBOK)

سید حمیدرضا عظیمی

سید حمیدرضا عظیمی، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی که از سال 1382 فعال فضای تجارت الکترونیک بوده و هم اکنون از مدرسین مدیریت بازاریابی و به طور مشخص بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) است. رزومه کامل من را اینجا ببینید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا