مدیریت پروژه

استاندارد مدیریت پورتفولیو

پورتفولیو مجموعه ای از پروژه ها، طرح ها و یا سایر کارهایی است که به منظور تسهیل مدیریت موثر آنها و برآورد اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. پروژه ها یا طرح های پورتفولیو (از این به بعد از آنها به عنوان اجزاء یاد می شود) لزوما وابسته به هم نیستند و این الزام وجود ندارد که به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط باشند (راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه – ویرایش چهارم) اجزای پورتفولیو کمیت پذیر هستند، بنابراین آنها می توانند اندازه گیری، رتبه بندی و اولویت بندی شوند.

مدیریت پورتفولیو در سازمان

این مطلب پیرامون استاندارد مدیریت پورتفولیو با مشارکت ۳pmanagement.ir سمینار مدیریت پورتفولیوی پروژه۲۰۱۲ منتشر شده است.

پورتفولیو در داخل سازمان وجود دارد و شامل مجموعه اجزای جاری، برنامه ریزی شده و ابتکارات برای آینده است (ابتکارات، پیشنهاداتی برای انجام پروژه ها و یا طرح ها در آینده هستند). بنابراین، پورتفولیو نظیر پروژه ها یا طرح ها موقتی نیست. سازمان ممکن است بیش از یک پورتفولیو داشته باشد که هر یک مختص به یک نوع کسب و کار منحصر به فرد یا هدف باشد. ابتکارات پیشنهادی زمانی که شناسایی، انتخاب و یاتایید می گردند، تبدیل به بخشی از پورتفولیو می شوند.

در هر زمان، پورتفولیو منظری از اجزای انتخاب شده ارائه می دهد و اهداف استراتژیک سازمان را انعکاس می دهد. با این وجود، پروژه ها یا طرح های ویژه در داخل پورتفولیو لزوما وابسته به هم نیستند و این الزام وجود ندارد که به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط باشند. با انعکاس سرمایه گذارهای صورت گرفته یا برنامه ریزی شده به وسیله سازمان، مدیریت پورتفولیو شامل فرآیندهایی برای شناسایی اولویت های سازمانی، تصمیمات سرمایه گذاری و تخصیص منابع است.

بنابراین، پورتفولیو کار انتخاب شده برای انجام را نشان می دهد نه الزاما” کاری که باید انجام شود. اگر اجزای پورتفولیو با استراتژی سازمان مربوطه همسو نباشد، سازمان منطقا می تواند بپرسد که چرا این کار باید به انجام برسد؟ بنابراین، پورتفولیو وسیله ای صحیح برای اندازه گیری مقاصد، جهت گیری و پیشرفت سازمان است.

ارتباط میان پورتفولیو ها، طرح ها و پروژه ها

همه اجزای پورتفولیو دارای ویژگی های مشترک مشخصی هستند:

– آنها سرمایه گذاری یا برنامه ریزی صورت گرفته به وسیله سازمان را نشان می دهند.

– آنها با اهداف استراتژیک سازمان همسو شده اند

– آنها معمولاً ویژگی هایی متمایز کننده دارند که این امکان را به سازمان می دهد تا آنها را به منظور مدیریت موثر، دسته بندی نماید.

– آنها کمیت پذیر هستند بنابراین می توانند اندازه گیری، رتبه بندی و اولویت بندی شوند.

هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو:

هدف ابتدایی استاندارد مدیریت پورتفولیو تشریح تجربیات خوب مرتبط با مدیریت پورتفولیو است که مورد پذیرش عام قرار دارند. “پذیرش عام “یعنی دانش و تجربیات تشریح شده، بیشتر اوقات در اکثر پورتفولیوها قابل اجرا است و همگان در زمینه سودمند بودن و ارزش آن اتفاق نظر دارند. این استاندارد بسط و مکمل اطلاعات راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ( ویرایش چهارم)، استاندارد مدیریت طرح ( ویرایش دوم) و مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ( ویرایش دوم) است.

این استاندارد به عنوان مرجع اصلی قصد ندارد که جامع و شامل همه موارد باشد. این استاندارد بر مدیریت پورتفولیو تمرکز دارد به نحو که با نظام های مدیریت پروژه و طرح مرتبط باشد. کاربرد آن برای همه سازمان ها ( نظیر انتفاعی، غیر انتفاعی و دولتی ) است. زمانی که عبارت “سازمان” در اینجا استفاده می شود، درحالت کلی به این سه نوع سازمان اشاره دارد. اگر قسمتی از این استاندارد معمولا برای زیر مجموعه ای از این سازمان ها قابل بکارگیری باشد، آن زیر مجموعه تعریف شده است.

علاوه بر این استانداردها که خطوط راهنمایی برای فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه فراهم می آورند، نظام نامه اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای موسسه مدیریت پروژه، شاغلین حرفه مدیریت پروژه را راهنمایی می کند و انتظارات شاغلین از خودشان و دیگران را تشریح می نماید. نظام نامه اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای موسسه مدیریت پروژه به طور خاص درباره تعهدات، مسئولیت، احترام، عدالت و صداقت است. این نظام نامه نیازمند آن است که شاغلین، تعهد به اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای را نشان دهند. این نظام نامه با قوانین، مقررات و سیاست های حرفه ای و سازمانی مطابقت دارد.با وجود آن که شاغلین دارای فرهنگ ها و پیش زمینه های متعددی هستند.

مخاطبان استاندارد مدیریت پورتفولیو:

این استاندارد، مرجعی اصلی برای هر علاقمند به مدیریت پورتفولیوی پروژه ها و طرح ها است. این افراد شامل موارد زیر هستند اما به آنها محدود نمی شوند:

– مدیران ارشد که تصمیمات استراتژیک سازمان را می گیرند.

– کارمندان مدیریت که مسئولیت توسعه استراتژی سازمان را بر عهده دارند یا آنهایی که به مدیران ارشد مشاوره می دهند.

– مدیران پورتفولیو، مدیران طرح و مدیران پروژه.

– پژوهشگرانی که مدیریت پورتفولیو را تحلیل می کنند.

– اعضای دفتر مدیریت پورتفولیو یا طرح

– رئیس مدیران پورتفولیو و طرح

– اعضای دفتر مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو.

– مشاوران و سایر متخصصان مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو و حوزه های مرتبط با آنها.

– مدیران وظیفه ای و صاحبان فرآیند که منابع را به پورتفولیو تخصیص داده اند.

– مشتریان و سایر ذی نفعان.

– مدرسان مدیریت پورتفولیوها و حوزه های مرتبط با آن .

سمینار مدیریت پورتفولیوی پروژه۲۰۱۲

بر اساس ویرایش سوم استاندارد مدیریت پورتفولیوی موسسه PMI

هدف سمینار

آیا «درست» انجام دادن یک پروژه به تنهایی کافی است؟ آیا پروژه ای که با موفقیت بر اساس زمان، هزینه و کیفیت مصوب انجام شده است، موفقیت سازمان را تضمین می کند ؟ در بسیاری موارد پروژه های که با موفقیت بر اساس زمان، هزینه و کیفیت برنامه ریزی شده انجام گرفته اند، منجر به شکست سازمان پروژه می گردند. هدف مدیریت پورتفولیو اطمینان از آن که سازمان” کار درست را انجام می دهد” نه آنکه ” کار را درست انجام دهد” است. این سمینار برای آشنایی مدیران سازمان ها، مدیران پروژه و دست اندرکاران پروژه با الزامات و فرآیندهای آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پورتفولیو که توسط موسسه مدیریت پروژه( PMI) تدوین شده است. همچنین آشنایی با این استاندارد برای سازمان های قصد پیاده سازی” مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه” (OPM3 ) را دارند، الزامی میباشد .

مطالب :

• مدیریت پورتفولیوی پروژه چیست؟

• رابطه بین مدیریت پورتفولیو و استراتژی سازمانی

• رابطه میان مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه و مقایسه آنها با یکدیگر

• ارتباط بین مدیریت پورتفولیو و مدیریت عملیات

• نقش مدیر پورتفولیو

• گزارش دهی و معیارهای مدیریت پورتفولیو

• مسئولیت ها و نقش های ذینفعان پورتفولیوی پروژه

• گروه های فرآیندی مدیریت پورتفولیوی پروژه

• حوزه های دانش مدیریت پورتفولیو ی پروژه

• تشریح فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی پروژه

• ارتباطات دوسویه فرآیند مدیریت پورتفولیو

زمان بر گزاری : ۷ و ۸ خرداد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ۳pmanagement.ir مراجعه فرمایید.

نمایش بیشتر

سید حمیدرضا عظیمی

سید حمیدرضا عظیمی، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی که از سال 1382 فعال فضای تجارت الکترونیک بوده و هم اکنون از مدرسین مدیریت بازاریابی و به طور مشخص بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) است. رزومه کامل من را اینجا ببینید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا