دوره مدیریت منابع انسانی در موسسه مشاوران

این صفحه مربوط به دوره مدیریت منابع انسانی در موسسه مشاوران می باشد.

عنوان دوره : منابع انسانی Human Resource Management

نام استاد دوره : سید حمیدرضا عظیمی (رزومه)

منابع پیشنهادی :

Human Resource Management By Gary Dessler

مدیریت منابع انسانی Gary Dessler ترجمه اعرابی و پارساییان دفتر پژوهشهای فرهنگی

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان نوشته سید رضا سید جوادین

برنامه جلسات (اطلاعات هر جلسه پس از برگزاری آپلود می شوند)

جلسه اول (۰۶ بهمن ۱۳۹۱) :

کلیات مدیریت منابع انسانی – برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

فایلهای مرتبط با جلسه اول: اسلایدهای جلسه اول + ادامه

مطالعات بیشتر : از مدیریت کارکنان تا مدیریت منابع انسانی – مروری بر مدیریت منابع انسانی – جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی – آیا تنوع فرهنگی می تواند مانع پیشرفت شرکت شود؟ – سایت O Net

جلسه دوم (۱۳ بهمن ۱۳۹۱) :

تجزیه و تحلیل شغل + Case Study

فایلهای مرتبط با جلسه دوم: نکات کلیدی جلسه اول + اسلایدهای جلسه دوم

مطالعات بیشتر : نمونه فرم تجزیه و تحلیل شغل – نمونه صدها شرح شغل در سایت انجمن مدیریت منابع انسانی –

جلسه سوم (۲۰ بهمن ۱۳۹۱) :

برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی – آزمون و انتخاب کارکنان

فایلهای مربتط با جلسه سوم: نکات کلیدی جلسه دوم + اسلایدهای جلسه سوم + ادامه

مطالعات بیشتر : Top 10 Tips for Successful Employee Recruiting –

جلسه چهارم (۲۷ بهمن ۱۳۹۱) :

مصاحبه با کارکنان + Case Study

فایلهای مرتبط با جلسه چهارم: نکات کلیدی جلسه سوم + اسلایدهای جلسه چهارم

مطالعات بیشتر : Interview Tips & Hints

جلسه پنجم (۰۴ اسفند ۱۳۹۱):

آموزش و توسعه نیروی انسانی

فایلهای مرتبط با جلسه پنجم: اسلایدهای جلسه پنجم

مطالعات بیشتر : What is Human Resource Development

جلسه ششم (۱۱ اسفند ۱۳۹۱):

ارزیابی عملکرد + Case Study

فایلهای مرتبط با جلسه ششم: اسلایدهای جلسه ششم

دکمه بازگشت به بالا